Checklista 2

Del 1 GRUNDFRÅGOR
Allt börjar hos modiga ledare! Ett starkt ledarskap och god planering är nyckeln till att lyckas med hållbarhetsarbetet. Förstår medarbetare varför och hur de ska göra får ni med hela organisationen. I praktiken är det omöjligt att på riktigt ställa om till att bli hållbara om inte alla inblandade är med på tåget. En policy är en avsiktsförklaring och riktlinjer för att styra beslut och uppnå önskade mål.


En framgångsfaktor är att någon har ansvaret för hållbarhetsarbetet och att den personen är utbildad och har kompetens i hållbarhet. Ansvar för olika delar kan delegeras (ex jämställdhet, transporter, källsortering och kemikalier)


Genom att göra en analys av hållbarhetsarbetet så kommer ni fram till vad ni skall lägga kraft på. Skapa målbilder, gör en nulägesanalys, spåna idéer och möjliga lösningar, skapa mätbara mål inom minst 3 hållbarhetsaspekter som är mest relevanta för er verksamhet. Involvera medarbetare och visa era kunder vad ni gör, varför och vart ni vill nå.
Del 2 SJÄLVSKATTNING
Självskattningsskalan går från (1 = inget arbete) till (6 = aktivt arbete).

Exempelvis: Förnybar energi, LED-lampor, reglerar temperaturen, solceller/paneler, snålspolning och timer på ljuskällor.

STÖD
Minska både miljöpåverkan och kostnader genom att hålla nere energianvändningen i er verksamhet. Energi går åt för att värma upp lokaler, värma mat, belysning och mer. Genom att använda el märkt med Bra Miljöval, ha automatisk avstängning när elen inte används (exempelvis sensorer eller timer), använda olika miljömärkta energikällor för uppvärmning (luft/luft, luft/vatten, solceller, solpaneler), installera snålspolande kranar och toaletter kan man minska energianvändning.
Självskattningsskalan går från (1 = inget arbete) till (6 = aktivt arbete).
Exempelvis: Lokalt/när-producerat, ekologiskt, växtbaserat, (fairtrade) kaffe, te, kranvatten, svenskt producerat, säsongbaserad mat och dryck, matsvinn, matavfall och palmolja.

STÖD
Ofta minns både ni och besökare maten lika väl som det huvudsakliga innehållet och upplevelsen av besöket och är därför en viktig budskapsbärare i ett hållbarhetsarbete. Det vi äter och dricker under ett besök har en påverkan på miljön och samtidigt är det något konkret och lustfyllt som besökare kommer i kontakt med. Exempel är lokal producerat, växtbaserat utbud, hantera matsvinn, matavfall och ställa krav på leverantörer.
Självskattningsskalan går från (1 = inget arbete) till (6 = aktivt arbete).
Exempelvis: Sorterar metall, papper, plast, kompost, glas m.m. var för sig.

STÖD
Minska miljöpåverkan genom en god hantering av avfall och skräp. Det finns stora miljövinster med att sortera avfallet som uppkommer och samtidigt är det något mycket konkret ni och besökare kommer i kontakt med. Ett rent och städat besöksmål ökar dessutom tryggheten för besökarna. Exempel kan vara att: erbjuda sortering av avfall i olika kärl, källsortering av miljöfarligt avfall, samla in re-turburkar och returflaskor, undvika give-aways och engångsmaterial (ex plastmuggar och plastflaskor), extra kärl vid hög belastning samt säkerställa att kärlen töms tillräckligt ofta.
Självskattningsskalan går från (1 = inget arbete) till (6 = aktivt arbete).
Exempelvis: Samordna transporter, elbil, cyklar, reser kollektivt, beställer varor och tjänster lokalt och samordna inköp.

STÖD
Är det enkelt att ta sig till och från er kollektivt och minska klimatpåverkan?! Besökarnas resor är en stor enskild faktor till utsläpp av växthusgaser och här går det att påverka besökarnas val. Ni minskar även risken för logistiska bekymmer eftersom infrastrukturen ofta inte är förberedd för stora flöden av fordon. Exempel kan vara att kommunicera hur man reser kollektivt, ta reda på varifrån era besökare kommer för att rikta information om detta, anpassa öppettider efter tåg- och busstider, använda miljövänliga fordon, cykelparkering. För egen del använda digitala möten som alternativ till fysiska möten.
Självskattningsskalan går från (1 = inget arbete) till (6 = aktivt arbete).
Exempelvis: Miljömärkta varor vid rengöring.

STÖD
Många kemikalier är skadliga för människors hälsa, djur och miljön och bör undvikas helt om möjligt. Vid inköp av produkter går det att undvika skadliga kemikalier genom att välja miljömärkta produkter. Detta gör stor skillnad! Exempel är miljömärka produkter för städ, tvätt, målarfärg, lim och rengöring.
Självskattningsskalan går från (1 = inget arbete) till (6 = aktivt arbete).
Exempelvis: Ålder, kön, funktionsvariationer och rent av skapa en jämställdhetsplan

STÖD
Med hög tolerans, där människors lika värde står i centrum, kan alla vara delaktiga i samhällsutvecklingen. Vi kan också minska risker för exempelvis missbruk av politisk och ekonomisk makt. Jämställdhet ska vara en självklarhet för alla, men trots att Sverige är världens mest jämställda land är det långt kvar tills vi är jämställda i praktiken. Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, möjligheter och förutsättningar att forma sina liv. Exempel kan vara att kunna identifiera och hantera diskriminering på grund av kön, könsuttryck eller sexualitet. Undvika könsstereotyp marknadsföring eller rent av införa en jämställdhetsplan.
Självskattningsskalan går från (1 = inget arbete) till (6 = aktivt arbete).
Exempelvis: Hiss, ramper och anpassade arbetsplatser.

STÖD
Är er verksamhet tillgängligt även för de över en halv miljon svenskar med begränsningar? Tillgänglighet handlar om att alla ska kunna besöka er på lika villkor oavsett fysiska eller psykiska begränsningar. Det innefattar personer som ej har full rörlighet, nedsatt syn, hörsel eller annan nedsättning av kognitiva förmågor. Exempel kan vara framkomlighet oberoende av funktionsvariation, personal är medvetna om hur man möter personer med funktionsvariationer, att det finns anpassade hygienrum, anpassad parkering samt tydligt beskrivet om tillgängligheten i tryckt material och på webbplats.
Självskattningsskalan går från (1 = inget arbete) till (6 = aktivt arbete).
Exempelvis: Luft, belysning, pauser, arbetstider, friskvård, kollektivavtal, arbetskläder och skor, upptäcka stress och ohälsa?

STÖD
Det finns humanistiska, juridiska och ekonomiska skäl att satsa på arbetsmiljön. Det humanistiska perspektivet utgår från omtanke om medarbetarna. Det är inte etiskt försvarbart att ha en arbetsmiljö som leder till ohälsa och sjukdom. Det blir ekonomiskt märkbart då medarbetare är sjuka. Exempel kan vara extra bemanning vid toppar, personalpolicy och liknande för likabehandling, arbetskläder och skor, kollektivavtal, bullernivå, ansvarig och kunnig om mobbing, diskriminering, ohälsa, stress och utmattning.
Självskattningsskalan går från (1 = inget arbete) till (6 = aktivt arbete).
Exempelvis: Lönsamt med lokalt, närodlat och ekologiskt. Direkt minskade kostnader för energi eller material.

STÖD
Lönsamhet är en positiv effekt av ett framgångsrikt hållbarhetsarbete. Ett prioriterat hållbarhetsarbete ökar lönsamhet genom att det stärker varumärket, skapar en attraktivare arbetsplats, stärker kundrelationerna och minskar kostnader genom exempelvis effektivare energianvändning. Genom att planera i god tid och involvera lokalsamhället och partners i ert hållbarhetsarbete kan ni budgetera på bättre grunder. Exempel kan vara att återanvända, hyra eller låna istället för att köpa nytt. Samarbeta med Second hand, sälja eller skänka överblivna produkter.

Självskattningsskalan går från (1 = inget arbete) till (6 = aktivt arbete).

Exempelvis: Köpa och använda varor och tjänster från Bjärehalvön och i dess närhet.

STÖD
Få mer kraft och göra större skillnad tillsammans med partners och sponsorer. Genom att involvera och engagera i ert hållbarhetsarbete kan ni tillsammans uppnå betydligt mer. Kommunicera vad som är viktigt för er och låt dem komma med egna förslag. Exempelvis erbjuda närproducerade varor, samarbeten med andra lokala aktörer.

GÖR SOM ÖVER 300 ANDRA FÖRETAG - BLI MEDLEM!

Medlemsansökan

Villkor

Uppsägning av medlemskap ska ske skriftligt senast 31 oktober året innan utträde och tidigast efter 2 års medlemskap. 

Som medlem får du:

När du blir medlem bidrar du till att:

Visst är det tjatigt? Den här Webbplatsen samlar in "kakor" för att du, kära användare ska få så bra upplevelse som möjligt.

St. Tropez Båstad London Torekov Stockholm Bjärehalvön Ibiza

TRANSLATE

Google disclaimer